จิตรกรรมฝาผนังภาพพุทธประวัติ 'โดราเอมอน' ตกกระทะทองแดง(วิภาวี จุฬามณี )


วัดสำปะซิว ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

กลายเป็นที่ฮือฮา โจษขานไปเป็นที่เรียบรอ้ ย สำหรับกระแสชาวบ้านแห่เดินทางดูภาพเขียนบนฝาผนังภายในอุโบสถวัดสำปะซิว

ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี เนื่องจากมีภาพวาดสอดแทรกตัวการ์ตูนโดเรมอนและโนบิตะ การ์ตูนชื่อดังของญี่ปุ่นอยู่ด้วย ในเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธประวัติ และเรื่องราวของพระพุทธเจ้า สิบชาติ เช่น ภาพโดเรมอนตกกระทะทองแดง โนบิตะตกนรก โดเรมอนเฝ้าพระพุทธเจ้าโดเรมอนเล่นน้ำ และรูปภาพของคนสองคนในร่างเดียวกันแต่สวมใส่เสื้อเหลืองและเสื้อแดง พื้นด้านหลัง เป็นรูปของธงชาติไทย ภาพวาดทั้ง หมดมีลักษณะกลมกลืนกั บสีที่ระบายลงบนพื้นผนัง

ภาพโดราเอมอน ตกกระทะทองแดง

 โดราเอมอน-โนบิตะ ตกนรก

 รักเกียรติ เลิศจิตสกุล จิตรกรผูเ้ขียนภาพจิตรกรรมฝานังที่สรา้ งความฮือฮา

ผูเ้ขียนภาพจิตรกรรมทั้งหมด คือ นายรักเกียรติ เลิศจิตสกุล อายุ 34 ปี ซึ่งเริ่มเขียนภาพ

ดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2548 โดยเขาระบุ การเขียนภาพโดเรม่อนสอดแทรกลงไปในเรื่องราวพุทธ

ประวัติ เพื่อใหเ้ขา้ กับยุคสมัยเหมือนกับจิตรกรสมัยก่อน ที่เขียนรูปและเรื่องราว มีการสอดแทรก

ภาพเกี่ยวกับการร่วมเพศ หรือภาพเชิงสังวาส ระหว่างชายกับชาย คนฆ่าแมวกินแมว คนหยิบ

จิ้งจกลงในการปรุงอาหาร พระใชไ้ มจิ้มอวัยวะเพศชาย เทวดาโดนกำแพงทิ่มตาก็มาจากแก็งค์

สามช่าที่ชอบเล่นมุขทิ่มตา เห็นว่าไม่ไดเ้สียหายอะไร และน่าจะเป็นแรงดึงดูดใหเ้ด็กสมัยนี้ไดมี้

ความสนใจ ไดเ้ห็นถึงการทำดี การทำชั่ว ไดรู้ถึ้งเรื่องราวพระพุทธประวัติพระพุทธศาสนาว่าเป็น

อย่างไร และใหผู้ป้ กครองพาบุตรหลานมาดูโดเรมอน แต่ไม่ไดบ้ อกว่า โดเรมอนอยู่จุดไหน แต่

ใหดู้ตั้งแต่เริ่มตน้ จะไดรู้ถึ้งการทำดี ทำชั่ว จะไดรู้ว้ ่าทำดี จะไดขึ้นสวรรค์ ทำชั่วตกนรกกระทะ

ทองแดง เหมือนโดเรมอนกับโนบิตะ

เทวดา2เศียร สวมเสื้อเหลือง-แดง

"บางช่วงบางเวลาก็มีสถานการณ์เขา้ มา อย่างภาพเทวดาสองเศียร แดง-เหลืองและดา้ นบนเป็น

รูปธงชาติไทย ซึ่งอยากใหค้ นไทยหันหนา้ มารักกัน มีภาพเกย์ระหว่างชายกับชายเรียกกันว่า

ภาพเชิงสังวาส มีรูปโดเรมอน ซึ่งจะเป็นการสอดแทรกตลอดอยู่หลายจุด ไม่ถือว่าเป็นการ

ทำลายพุทธประวัติ แต่อยากใหผู้ที้่เขา้ มาดูภาพแต่ละวัยไดคิ้ดไดสั้มผัสแก่นแทข้ องเรื่องราว

ทางพุทธศาสนา" จิตรกรผูรั้งสรรค์ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถวัดสำปะซิว เผย

เทวดาโดนกำแพงทิ่มตา

 โดเรมอน เล่นนํ้า

ภาพชายร่วมเพศชายภาพชายรักชายภาพพระใชไ้ มจิ้มอวัยวะเพศชายภาพคนหยิบจิ้งจกลงในการปรุงอาหารBy : matichon.co.th 

ผู้เขียนบทความ: Admin
เวลาป้อน: 28 ม.ค. 2011 15:46
แก้ไขล่าสุด: 5 ส.ค. 2011 17:04
จำนวนการเปิด: 7,847
 

 

ข้อคิดเห็น

เข้าสู่ระบบ
ลิขสิทธิ์ © 2010 คณะศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด
95/2 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 53000
โทรศัพท์ 053-414250 / โทรสาร.053-414253